dilluns, 22 de novembre de 2010

Noves Interfícies d'usuari en les TIC per a la docència

El Sistema d'Interacció Natural amb l’ordinador desenvolupat a la UIB es revela com una eina de rehabilitació per a persones que tenen profundament limitades les seves possibilitats de moviment http://dmi.uib.es/~ugiv/sina/ 
El objetivo de esta entrada es presentar a la comunidad universitaria el proyecto SINA, que permite a personas con discapacidad motorica severa poder acceder al ordenador de forma natural mediante sus capacidades fisicas disponibles. Es un proyecto validado en mas de 6 centros de las Islas Baleares y con mas de 40 usuarios generalmente jovenes con paralisis cerebral. La idea es poder ir generalizando su uso de manera comun como herramienta integradora para todos los usuarios fomentando asi el diseño universal de interfaces de usuario.
El Sistema d'Interacció Natural amb l’ordinador desenvolupat a la UIB es revela com una eina de rehabilitació per a persones que tenen profundament limitades les seves possibilitats de moviment 
El projecte SINA (Sistema d'Interacció Natural Avançat) per a la integració de persones amb discapacitat en entorns informàtics s'ha assolit de manera exitosa i la tasca realitzada fins avui ha obert nous camins per a la recerca i per a l'aplicació d'aquesta eina informàtica, com és ara la rehabilitació. 

dijous, 11 de novembre de 2010

Adaptació del sistema de videoconferència per a un alumne amb baixa visió

José Luis Ortego
Un dels objectius de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials és millorar l’accés de l’alumnat als continguts acadèmics, tant teòrics com pràctics, de la forma més autònoma i ràpida possible. Només així es pot facilitar la seva participació al desenvolupament de les assignatures i aconseguir que pugui assolir els objectius i competències de cada una d’elles.
Durant el passat més de setembre un alumne amb discapacitat visual ens comunicà que s’havia matriculat a la seu d’Eivissa-Formentera i que, per tant, cursaria les classes a través de vídeo conferència.
El tipus de discapacitat visual d’aquest alumne implica unes necessitats específiques a l’hora d’accedir a informació escrita: degut a la manca de camp visual perifèric els elements visuals han de ser presentats en un espai reduït, proper i ben il·luminat. Així, convé que els materials digitals siguin presentats en una pantalla individual amb alt contrast i il·luminació.

dimecres, 10 de novembre de 2010

Possibilitats de les TIC a l’ensenyament de les assignatures de ciències


Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han abierto nuevos caminos en la enseñanza de la Bioquímica. Los entornos multimedia en la Web constituyen una forma eficaz de publicar material educativo, ya que permiten ilustrar procesos dinámicos y difíciles de presentar mediante otros métodos más tradicionales, además de fomentar la interacción alumno-profesor y de facilitar la obtención de información por parte del alumno. Estos recursos didácticos que se ponen a disposición del alumno le permiten abordar el contenido de la asignatura de una manera más interactiva y autónoma, facilitando la adquisición de las diferentes competencias que quieren trabajarse con esta asignatura.
La asignatura 21500 Bioquímica pertenece al núcleo de la formación de los estudiantes del grado en Bioquímica, y tiene como finalidad que el estudiante adquiera una serie de competencias y conocimientos básicos relacionados con la estructura y funcionamiento de los seres vivos. Así, en esta asignatura se estudiarán las diferentes biomoléculas y su estructura, su participación en el metabolismo y la regulación del mismo, así como sus elementos de control y, finalmente, la obtención de energía a nivel celular. De hecho, esta asignatura supone la primera toma de contacto con estos contenidos, convirtiéndose así en la piedra angular del grado de Bioquímica. Esta materia básica, que sirve como presentación del grado, realiza un recorrido por las diferentes facetas de la Bioquímica, que se desarrollarán en mayor profundidad en las diferentes materias que componen el grado (Enzimología e interacciones Moleculares, Biología Molecular y Control Metabólico, Estructura y función de las Macromoléculas, Bioquímica de las Membranas y Bioenergética, etc.).

dimarts, 9 de novembre de 2010

Les eines de la Web 2.0 per aprendre a la Universitat

La integració del treball amb la Web 2.0 a les assignatures dels estudis de Grau d’Educació està àmpliament justificada per la difusió que han tengut en l’educació en general i per la seva presència en els nivells d’Educació Infantil i Primària on exerciran la seva professió els futurs estudiants de Grau de la Universitat. L’audiència activa i la col•laboració per a la creació de continguts que promou la Web 2.0 (Deng i Yuen, 2010) ens pareix que la fa imprescindible per al desenvolupament de la competencia digital del futur docent.

El desenvolupament de la Web 2.0 - terme acunyat el 2004 per Tim O’Reilly- enfront de la denominada retroactivament Web 1.0, ha fet evolucionar el rol de l’usuari des d’un paper purament passiu i de consum de la informació a un actiu, anomenat prosumer o prosumidor – concepte inicialament anomenat per Alvin Toffler a la seva obra La Tercera Ola (1979) en l’àmbit econòmic - on és a més de consumidor, productor d’informació. I aquest rol, de nou, té un paper clau en la formació inicial del professorat perquè a la fi, es dota al docent d’eines variades i potents per vertaderament, crear les seves pròpies activitats i començar el viatge de la seva independència del llibre de text.

Uniendo la enseñanza presencial y la enseñanza mediante Campus Extens


Nuestra experiencia surge de dos asignaturas de formación básica de los grados de Bioquímica y Biología.
Estas asignaturas son Matemáticas I y Matemáticas II. En ellas los estudiantes tienen que adquirir, entre otras, las competencias básicas de matemáticas, estadística y de informática .Para conseguir este objetivo combinamos o mejor unimos la enseñanza presencial con las herramientas que hasta ahora eran consideradas de educación a distancia.

Así podemos decir que hemos diseñado un curso que tiene los siguientes componentes:

  • Un curso presencial: con las habituales clases de teoría, problemas y talleres de problemas, tutorías y exámenes.
  • Un curso en Campus Extens: en el que los estudiantes disponen de todo el material de la asignatura. Y sobre todo realizan gran cantidad de actividades.


Una parte de los contenidos de las asignaturas se realiza a través de Moodle. En el caso de matemáticas I corresponde al aprendizaje del entorno de programación R y a los contenidos de estadística descriptiva, en el caso de Matemáticas II corresponde al aprendizaje de R avanzado.


Cercant una major interacció amb els alumnes: el professor bloggerEn segundo de Grado de Derecho, los profesores del Departamento de Derecho Privado, y más concretamente los vinculados al Área de Derecho Mercantil, impartimos la asignatura 20408 Introducción al Derecho Empresarial. Resulta claro que, tras un primer curso de Grado eminentemente introductorio, en segundo se incorporan diversas ramas del Derecho que son absolutamente novedosas para los alumnos. Y creemos que para hacer atractivo el descubrimiento de esas nuevas áreas que se presentan ante ellos qué mejor que hacer uso de las nuevas tecnologías y de las fantásticas herramientas que, desde Campus Extens, se nos proporcionan. En este sentido, en los dos grupos en los que imparto la asignatura me resulta tremendamente útil el empleo de los FOROS DE OPINIÓN unido a la creación de un BLOG.

Aprendre ensenyant

Aprendemos…
el 10%… de lo que leemos
el 20%… de lo que oímos
el 30%… de lo que vemos
el 50%… de lo que vemos y oímos
el 70%… de lo que discutimos con otros
el 80%… de lo que experimentamos personalmente
el 95%… de lo que enseñamos a otros.

L'assignatura 2325 - Tecnologies de la Informació, optativa dels estudis d'Enginyeria Informàtica (pla antic) es basa en part, en la preparació i exposició de tallers sobre tecnologies web, per part del alumnes. Aquesta activitat representa el 30% de l'assignatura d'un del 2 itineraris establerts:

Evaluación

Actividad
% de puntuación
Itinerario 1
Itinerario 2
Preparación y exposición de un taller 
de una de las tecnologías web (en grupo)
30

Participación continuada en la asignatura 
 (forums de discusiones, coevaluaciones, 
asistencia a las clases presencialse, 
aportación de recursos ...)
10

Práctica global (proyecto en grupo)
55
55
Diario personal de la asignatura 
(individual en un blog)
5
5
Examen

40
Total
100
100

divendres, 5 de novembre de 2010

Oferir eines als alumnes per facilitar-los el treball en grup en línia

L'assignatura 5215 Introducció a la Informàtica és una optativa del pla antic que s’ofereix a totes les especialitats dels Estudis de Mestre. Com a part de l'avaluació, els alumnes han de fer diversos treballs en grup. Aquests estudiants disposen de poc temps per reunir-se físicament, ja que durant dos mesos del quadrimestre han de realitzar el practicum fora de la UIB; de manera que aquesta assignatura els ha facilitat poder treballar en grup mitjançant les eines telemàtiques.

El procés que se segueix per elaborar el treball en grup és el següent:

1) Per començar, els alumnes han de triar un tema, d'una llista de 25 que jo mateixa he elaborat, per desenvolupar-lo i donar-li format amb Google docs i Google sites. Per a això, empram l'eina wiki de Moodle. Així els alumnes s'hi poden apuntar des de qualsevol lloc i constitueixen el grup d’acord amb el tema elegit. Inicialment només han de posar el seu nom en una taula al costat del tema.


dijous, 4 de novembre de 2010

Aprendre a aprendre amb Campus Extens

L’assignatura que impartim presenta dues problemàtiques. La primera és que la docència està dividida en 5 grups que feim 4 professors. La segona és que a l’aula tenim alumnes de 5 estudis diferents.
Charlemagne et son fils, Louis le Pieux.
Grandes Chroniques de France, France,
Paris (BnF Français 73, fol. 128v). Wiki media Commons
En un principi vàrem pensar en un disseny que fos una eina per aprendre a aprendre. A fi de solucionar alguns d’aquests problemes, i seguint les directrius del personal tècnic de Campus Extens, vàrem passar a dividir-la en dos grans blocs. Un bloc —de material comú—, que pot emprar qualsevol professor i alumne de l’assignatura, i uns altres blocs individuals, de professor i aula.
En el primer gran camp, de material comú, el dividírem en dues parts diferenciades; en una hi penjàrem la normativa d’aula, els contractes pedagògics individuals i els grupals; a l’altra tot el material per poder desenvolupar cada un dels temes i ampliar personalment els coneixements. A cada bloc l’alumne pot trobar el material següent: enllaços amb documentals de reforç per aquells alumnes que no són d’Història; articles de treball individual i cooperatiu, fragments de llibres de temes concrets escanejats, pàgines webs oficials (BNE, BNF...), libres electrònics, llibreries virtuals, documentals temàtics de llarga durada... En definitiva, el material suficient perquè tots els alumnes puguin disposar de material de reforç suficient com per preparar cada tema. Ara bé, aquesta part del treball virtual és, bàsicament, individual, no hi ha eines interactives de relacions. Aquestes les desenvolupam a cada bloc per separat.

dimecres, 3 de novembre de 2010

Recursos Didàctics a la web de Campus Extens

A la pàgina web de Campus Extens hem afegit un nou apartat anomenat Recursos Didàctics. Es tracta d’un web de recursos i de pàgines que hem pensat que poden ser del vostre interès com eines didàctiques.

A part, us oferim també documentació sobre com millorar les nostres cerques a Internet, que recull algunes estratègies a tenir en compte a l’hora d’iniciar una cerca.

Vegeu a continuació una mostra: 
Els recursos estan distribuïts per Tipus de recurs (imatges, vídeo, arxius, bases de dades, etc.) i per Branca de coneixement, la qual cosa facilitarà la cerca als professors.
Per tal de mantenir-lo actualitzat necessitaríem de la vostra col·laboració. Us animam a participar-hi enviant les aportacions que cregueu que poden ser d’interès, de manera que puguin ser compartides per tots els docents. Ens les podeu fer arribar a través de l’adreça següent: cristina.marti@uib.es


Elaboració i experimentació de material multimèdia per a l'avaluació de competències en les pràctiques d'ecologia.

Guillem Ramon, Elena Baraza, Daniel Ramon
L'experiència presentada correspon a un projecte d'innovació docent subvencionat per l’ICE i el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears durant l’any acadèmic 2008-2009, en què es procedí a la preparació del material que fou experimentat amb l’alumnat matriculat l’any acadèmic 2009-2010.
Aquest projecte anava adreçat de forma immediata a la preparació d’un material multimèdia que, al temps que afavorís l’aprenentatge autònom, facilitàs el desenvolupament de les pràctiques d’una assignatura concreta –Ecologia– troncal dels estudis de Biologia i que s’ofereix com a optativa –a més de lliure configuració– a altres estudis de llicenciatura de la UIB.
El material multimèdia elaborat està integrat per un CD-rom dissenyat amb una interfície de navegabilitat ràpida i amable per tal de facilitar la interpretació del treball a realitzar a les pràctiques i la comprensió del treball realitzat; així com per promoure i potenciar l’aprenentatge autònom per part de l’alumnat.